Kivennavan Kirjavaisten sukuseura

Kivennavan Kirjavaisten Sukuseuran (r.y:n) säännöt

 1. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus
  • 1 § Yhdistyksen nimi on Kivennavan Kirjavaisten Sukuseura (r.y)., kotipaikka Hauho (Hämeenlinna) ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.
  • 2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
  • 3 § Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
   • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
   • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
   • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
   • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.
 2. Seuran jäsenet
  • 4 § Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on 1600 –luvulla eläneen ratsastaja Sipi Kirjavaisen jälkeläisten sukuun kuuluva tai joka avioliiton tai avoliiton kautta on siihen liittynyt tai on sukuun kuuluvan henkilön otto- tai kasvattilapsi.
  • 5 § Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
  • 6 § Sukuseuran jäsenen tulee vuosittain suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
  • 7 § Suvun Vanhimman valitsee sukukokous. Suvun vanhimman toimikausi on toistaiseksi.
  • 8 § Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
  • 9 § Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen ja Suvun Vanhin on vapaa jäsenmaksusta.
  • 10 § Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.
 3. Seuran hallitus
  • 11 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

   Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

   Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

   Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ja heidät mukaan lukien, vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

   Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Toimikausi alkaa sukuseuran kokouksen hallituksen valintapäätöstä seuraavan kalenterivuoden 1. päivästä. Uuden hallituksen on pidettävä järjestäytymiskokouksensa heti toimikautensa alussa viimeistään 15. helmikuuta mennessä sukukokouksen määräämän kokoonkutsujan toimesta.

   Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

  • 12 § Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.
  • 13 § Sukuseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Tilinkäyttöoikeudet päättää hallitus toimikaudekseen.
  • 14 § Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
 4. Seuran tilit
  • 15 § Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.
 5. Seuran kokoukset
  • 16 § Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana kahden vuoden välein huhti-syyskuun välisenä aikana. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
  • 17 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
   1. hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus,
   2. hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
   3. vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
   4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
   5. valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa,
   6. päätetään alkaneena kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä
   7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
  • 18 § Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla jäsenellä, joka on suorittanut jäsenmaksunsa tai vapautettu jäsenmaksusta, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.
 6. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
  • 19 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

   Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

  • 20 § Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Kivennapaseuralle.
  • 21 § Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.
 7. Siirtymäsäännös

  Uusi hallitus valitaan ensi kerran nyt uudistettujen sääntöjen mukaisesti 2013 sukukokouksessa.

Päivitetty 8.5.2012